baobui.dev

Các ý kiến là của riêng cá nhân tôi

Hợp đồng thông minh trên Bitcoin

Trái ngược với quan niệm phổ biến, Bitcoin hỗ trợ hợp đồng thông minh (smart contract) từ lúc mới ra đời. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu cơ bản về hợp đồng thông minh trên Bitcoin và minh họa nó thông qua một ví dụ.